Kuonan Metsästysseuran logo
Etusivu
Metsästys-
lainsäädäntö
Metsästys-
laki
Metsästys-
asetus
Ampumakoe
Asetus metsäkauris-
saaliin
ilmoittamisesta

Metsästyslainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkaurissaaliin ilmoittamisesta (432/2005)

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/1993) 30 §:n 2 momentin ja 60 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin 30 §:n 2 momentti on laissa 314/2005:

1 §
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään niistä saalistiedoista, jotka ilmoitetaan metsäkauriin metsästyksen tuloksesta.
2 §
Ilmoitusvelvollisuus

Metsästäjän on ilmoitettava alueella toimivaltaiselle riistanhoitopiirille metsäkauriin metsästyksen tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa siitä, kun metsäkauris on tullut metsästetyksi.

Ilmoituksessa on mainittava metsäkaurisyksilöittäin saaliiksi saadun metsäkauriin:

1) ikä (aikuinen tai vasa);

2) sukupuoli;

3) pyyntiajankohta; sekä

4) pyyntipaikka.

Pyyntipaikka tulee ilmoittaa tilan tarkkuudella. Lisäksi tulee ilmoittaa, kuuluuko kyseinen tila metsästysseuran tai metsästysseurueen metsästysalueeseen vai onko kyseessä niistä erillinen tila. Samaten tulee ilmoittaa, minkä suuruinen metsästysseuran tai metsästysseurueen metsästysalueen pinta-ala on. Jos saalis on saatu tilalta, joka ei sisälly metsästysseuran tai metsästysseurueen metsästysalueeseen, tulee myös tämän tilan pinta-ala ilmoittaa.

3 §
Saalistietojen ilmoittaminen maa- ja metsätalousministeriölle

Riistanhoitopiirin on toimitettava sille annetut edellä tarkoitetut tiedot yhdistelmänä maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 30 vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2005