Kuonan Metsästysseuran logo
Etusivu
Metsästys-
lainsäädäntö
Metsästys-
laki
Metsästys-
asetus
Ampumakoe
Asetus metsäkauris-
saaliin
ilmoittamisesta

Metsästyslainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta (18/2006)

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/1993) 21 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 314/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ampumakokeen sisällöstä ja suorittamistavasta, ampumakokeen hyväksymisen edellytyksistä sekä ampumakokeen suorittamispaikkaa ja ampumakokeessa käytettäviä ampuma-aseita ja patruunoita koskevista vaatimuksista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) metsäkauriskokeella metsäkauriin metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta;

2) hirvi- ja peurakokeella hirven, valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran ja japaninpeuran metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta; ja

3) karhukokeella karhun metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta.

3 §
Ampumakokeen järjestäminen ja suorittamispaikka

Riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeen ja ilmoittaa kokeesta riistanhoitoyhdistyksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen sen järjestämistä. Riistanhoitoyhdistykset voivat järjestää ampumakokeen yhteistyössä.

Riistanhoitoyhdistyksen on asetettava kuhunkin ampumakoetilaisuuteen vähintään kaksi ammunnanvalvojaa.

Ampumakoe suoritetaan lääninhallituksen tai puolustusministeriön hyväksymällä ampumaradalla.

4 §
Maalikuvio

Ampumakokeessa ammutaan paikallaan olevaan maalikuvioon.

Metsäkauriskokeessa ja hirvi- ja peurakokeessa käytetään maalikuviona tämän asetuksen liitteen 1 mukaista hirvikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä.

Karhukokeessa käytetään maalikuviona tämän asetuksen liitteen 2 mukaista karhukuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä.

5 §
Ampumakokeen suorittamistapa

Ampumakoe suoritetaan ampumalla maalikuvioon neljä laukausta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 75 metrin ampumaetäisyydeltä.

Koekerran laukaussarja suoritetaan 90 sekunnissa laskettuna ensimmäisestä laukauksesta. Osumat ilmoitetaan laukaussarjan jälkeen.

Ampumisessa saa käyttää tukena aseen hihnaa, ampumapaikan rakenteita, ampumakeppiä tai muuta sopivaa alustaa kuitenkin siten, ettei asetta lukita mekaanisesti alustaan. Ammunnanvalvoja tarkistaa ja hyväksyy käytettävän tuen ennen ampumakokeen suorittamista.

6 §
Laukaussarjojen määrä

Samassa ampumakokeessa ampuja saa suorittaa enintään viisi koekertaa.

Koekerrasta suoritettavasta maksusta säädetään metsästysasetuksen (666/1993) 37 §:n 1 momentin 1 kohdassa.

Ampujalla on oikeus uuteen maksuttomaan koekertaan ampujasta riippumattoman aserikon, patruunan laukeamattomuuden tai muun vastaavan häiriön sattuessa.

7 §
Ampuma-aseet ja patruunat

Ampumakokeessa on käytettävä asetta, johon ampujalla on ampuma-aselaissa (1/1998) tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Jos ampuja on alle 15 vuotta, saa hän käyttää ampumakokeessa 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta siten, kuin ampuma-aselain 88 §:ssä säädetään.

Käytettävän aseen ja patruunoiden on täytettävä metsäkauriskokeessa metsästysasetuksen 16 §:n 2 momentin 2 kohdan vaatimukset, hirvi- ja peurakokeessa metsästysasetuksen 16 §:n 2 momentin 3 kohdan vaatimukset ja karhukokeessa 16 §:n 2 momentin 4 kohdan vaatimukset.

8 §
Ampumakokeessa vaadittavat asiakirjat

Ampujan on esitettävä ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen suorittamista voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti sekä vaadittaessa osoitettava henkilöllisyytensä.

Ampujan on lisäksi esitettävä ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen ampuma-aselaissa tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

9 §
Ampumakokeen hyväksyminen

Ampumakoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen ulkoreunaa.

Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauriskoetta sekä hirvi- ja peurakoetta. Lisäksi hyväksytty hirvi- ja peurakoe vastaa metsäkauriskoetta.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan ampumakokeesta 10 päivänä kesäkuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (518/2005).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

11 §
Siirtymäsäännökset

Aikaisempien säännösten mukaisesti suoritettu voimassa oleva ampumakoe vastaa tämän asetuksen ampumakoetta ampumakokeen voimassaoloajan.

Metsäkauriskokeessa, hirvi- ja peurakokeessa ja karhukokeessa voidaan käyttää aikaisempien säännösten mukaista maalikuviota enintään kahden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Aikaisempien säännösten mukaiseen maalikuvioon suoritettu metsäkauriskoe tai hirvi- ja peurakoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen kahdeksikon renkaan ulkoreunaa.

Aikaisempien säännösten mukaiseen maalikuvioon suoritettu karhukoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen yhdeksikön renkaan ulkoreunaa.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2006

 

Uusien säännösten mukainen hirvikuvio
Uusien säännösten mukainen karhukuvio