Kuonan Metsästysseuran logo
Etusivu
Kennel-
toiminta
Koesäännöt
Koe-
kalenteri
Näytettely-
kalenteri
Kurssi-
kalenteri
Koiraesittely

Koesäännöt

HIRVIKOESÄÄNNÖT

Uudet hirvikoesäännöt ovat alla PDF-tiedostona.

HIRV säännöt ja arvosteluojeet 2012.pdf   

AJOKOESÄÄNNÖT

Uudet ajokoesäännöt ovat alla PDF-tiedostona.

Ajokoe2002.pdf   

LINNUNHAUKKUKOKEIDEN SÄÄNNÖT

Linnunhaukkukokeiden säännöt ovat alla PDF-tiedostona.

lint_koe_saannot.pdf   

KANAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEIDEN SÄÄNNÖT

1. Tarkoitus ja soveltamisala

1.1 Kanakoirien metsästyskokeiden tavoitteena on tukea jalostustyötä selvittämällä osallistuvien koirien käyttöominaisuuksia - metsästysintoa, linnunlöytökykyä, tyyliä, opetuksen vastaanottokykyä ja luonnetta yleensä. Kokeitten tulee myös tarjota malli korkeatasoisesta urheilumetsästyksestä ja innostaa näiden rotujen harrastajia mahdollisimman laajasti osallistumaan tällaiseen kennelkulttuurin kehittämiseen.

2. Koelajit

2.1 Kokeissa, joita ovat kenttä-, tunturi- ja metsäkokeet sekä Kultamalja-, Derby-, Elit- ja Kenttien Voittajakilpailut, arvioidaan koirien metsästysinto, linnunlöytökyky, lintutyö, tyyli, opetuksen vastaanottokyky ja luonne maastossa olevalla luonnonvaraisella tai villiintyneellä riistalinnulla.

3. Osallistumisoikeus

3.1 Kokeisiin saavat osallistua kanakoirat, jotka ovat saaneet palkinnon SKL-FKK:n tai sen tunnustaman ulkomaisen kenneljärjestön näyttelyssä.
3.2 Tuomari älköön arvostelko omaa tai lähisukulaisensa omistamaa tai koevuonna kouluttamaa koiraa, eikä kasvattamaansa koiraa Kultamalja- ja Derby-kilpailuissa.
3.3 Kokeisiin ei saa osallistua: - koira, jota ei ole rokotettu SKL-FKK:n tai viranomaisten antamien määräysten mukaisesti - koira, joka on kivesvikainen - kantava narttu 40 vrk ennen ja 60 vrk jälkeen synnytyksen - kiimainen narttu - koira, joka sairastaa tarttuvaa tautia.

4. Järjestämisluvan myöntäminen

4.1 Sääntöjä sovelletaan Suomessa FCI:n, Suomen kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (SKL-FKK) ja sen alaisten kennelpiirien myöntämissä kanakoirien metsästyskokeissa.

5. Kokeitten järjestäminen ja ilmoittautuminen niihin

5.1 Kokeita voi järjestää SKL-FKK:n jäsenyhdistys. Järjestävä yhdistys kutsuu tuomarit ja nimeää koetoimitsijan tai koetoimikunnan. Järjestävän yhdistyksen on hankittava kokeista ja tuomareista rotujärjestön lausunto.
5.2 Kokeet on anottava kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti SKL-FKK:lta tai siltä kennelpiiriltä, jonka alueella koe järjestetään.
5.3 Kokeisiin osallistumista voidaan rajoittaa koeluokkien osalta sekä rotujärjestön toimesta myös koekertojen lukumäärien ja koirien lukumäärien osalta.
5.4 Kokeisiin ilmoittaudutaan järjestävän yhdistyksen antamaa määräaikaa ja muita säädöksiä noudattaen.
5.5 Jos osallistuminen on rajoitettu, ilmoittautuneille on välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä tiedotettava kokeisiin pääsystä.

6. Tuomari

6.1 Tuomarina voi toimia vain SKL-FKK:n tai sen tunnustaman ulkomaisen kenneljärjestön hyväksymä kanakoirien metsästyskokeiden tuomari.

7. Valituksen tekeminen

7.1 Valitusten osalta noudatetaan Suomen Kennelliiton valitusmenettelyä.

8. Koirien arvostelu

8.1 Koirien arvostelu tapahtuu tuomarin vapaan harkinnan mukaan. Tällöin otetaan lisäksi huomioon arvostelusta erikseen annetut ohjeet.
8.2 Eri rotuihin kuuluvat koirat arvostellaan samojen yleisperusteiden mukaan.
8.3 Koiran seisonnalta on ammuttava, jotta koira voidaan palkita. Lisäksi voidaan määrätä, että joissakin tapauksissa on palkitsemisen edellytyksenä linnun pudottaminen.
8.4 Nuorten luokassa ja avoimessa luokassa käytetään laatuarvostelua ja annetaan niin monta ensimmäistä, toista ja kolmatta palkintoa kuin koirien suoritukset edellyttävät. Kilpailuluokissa käytetään järjestysarvostelua ja voidaan jakaa yksi 1., 2., 3., 4. ja 5. palkinto. Kilpailuluokissa tuomari voi rajoittaa palkintojen lukumäärää. 1. palkintoa ei kuitenkaan voida pidättää, mikäli luokassa jokin koira on palkinnon arvoinen. Tuomari voi voittajaluokan 1. palkinnon saajalle lisäksi antaa sertifikaatin, jos tuomari pitää koiran suoritusta käyttövalion arvoisena.
8.5 Nuorten luokassa on kiinnitettävä eniten huomiota koirien synnynnäisistä taipumuksista johtuvaan suorituskykyyn. Koulutuksessa havaittaviin puutteellisuuksiin ei ole kiinnitettävä niin paljon huomiota kuin muissa luokissa.
8.6 Kokeen jälkeen on tuomarin annettava suullinen lausunto arvosteltavinaan olleista koirista sekä toimitettava kirjallinen tuomarikertomus 40 vrk:n kuluessa rotujärjestölle.

9. Osallistumisluokat

9.1 Nuorten luokkaan saa osallistua koira, joka ei ole täyttänyt 22 kuukautta.
9.2 Avoimeen luokkaan saa osallistua koira, joka ei ole oikeutettu osallistumaan voittajaluokkaan.
9.3 Voittajaluokkaan saa osallistua koira saatuaan avoimen luokan 1. palkinnon. Mikäli koira ei saavuta palkintosijaa kahdeksassa (8) voittajaluokassa se palautuu avoimeen luokkaan.
9.4 Kultamalja-, Derby-, Elit- ja Kenttien Voittajakilpailuun osallistuvat koirat erillisten sääntöjen mukaisesti.

10. Kokeitten suorittaminen

10.1 Kokeitten tulee kaikilta olennaisilta osiltaan olla käytännön metsästyksen kaltaista.
10.2 Kokeen alkaessa tai tuomarin vaihtuessa koirat suorittavat aina ensimmäisen koevuoronsa arvotussa järjestyksessä. Sen jälkeen tuomari voi kokeilla niitä parhaaksi katsomassaan järjestyksessä.
10.3 Kenttä- ja tunturikokeissa koirat kokeillaan pareittain. Metsäkokeissa koirat kokeillaan pääsääntöisesti yksittäin.
10.4 Koiraa ei saa koesuorituksen aikana kytkeä tai siihen koskea ilman tuomarin lupaa.

11. Yksityiskohtaiset määräykset

11.1 Koirien arvostelussa noudatettavat yksityiskohtaiset määräykset ovat näihin sääntöihin liittyvissä tuomarin ohjeissa, jotka SKL-FKK:n hallitus hyväksyy.
11.2 Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry rotujärjestönä antaa tarvittaessa kokeitten toimeenpanoa koskevia määräyksiä.

 

KANAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEIDEN TUOMARIOHJEET

Koirien arvostelussa huomioitavat asiat

1.1 Linnunlöytökyky
Linnunlöytökyvyllä tarkoitetaan koiran kykyä löytää lintuja metsästyksellisesti tarkoituksenmukaisesti. Tehokkuus, eli toistuvasti lintujen ottaminen hakueriensä aikana on erityinen ansio. Toistuvat törmäykset, tuloksettomat seisonnat, lintujen menetykset paritoverille ja erityisesti väliinjättämiset ovat kielteisiä tekijöitä.
1.2 Haku
Haun on oltava tarmokasta, nopeaa, itsenäistä ja riittävän laajaa kuviohakua, tuulta hyväkseen käyttävää, etenevää sekä selkeästi linnuille pyrkivää. Tarkoituksenmukainen yhteydenpito, hyvä ohjattavuus ja maaston peittäminen ovat ansioita. Puurtaminen, eli jälkiin toistuvasti juuttuminen, oman tai paritoverin juoksujäljen jatkuva toistaminen sekä useat myötätuulikäännökset laskevat suorituksen arvoa.
1.3 Tyyli
Tyylillä tarkoitetaan koiran tapaa käyttäytyä kaikissa toiminnoissaan rodunomaisesti.
1.4 Seisonta
Koiran seisonnan on oltava kiinteä ja selväpiirteinen. Seisonnan tulee kohdistua suoraan lintuun. Koiran on pyrittävä pitämään seisomansa linnut. Jos lintu lähtee juoksemaan on koiran pyrittävä se oma-aloitteisesti pysäyttämään. Löysä tai toistuvasti makaava seisonta on suoritusta alentava tekijä.
1.5 Tiedottaminen
Oma-aloitteinen todettu tiedottaminen peitteisessä tai kumpuilevassa maastossa on koiralle erityiseksi ansioksi.
1.6 Eteneminen ja lentoonajo
Koiran on luvan saatuaan halukkaasti, määrätietoisesti ja täsmällisesti lintua kohden edeten saatava se siivilleen. Haittana on pidettävä hidasta, jäykkää ja epätäsmällistä lentoonajoa. Lentoonajo metsästyksellisen etäisyyden ulkopuolella sekä oma-aloitteinen lentoonajo ovat myös kielteisiä tekijöitä. Ohjaaja ei saa edetä koiran edelle, eikä muutenkaan itse vaikuttaa linnun lähtöön. Linnun lähtiessä ja ammuttaessa tulisi koiran pysyä rauhallisena ja ohjaajan hallinnassa.
1.7 Nouto
Nouto on määrätietoinen, keskeytymätön suoritus, joka johtaa saaliin talteensaamiseen mahdollisimman nopeasti. Tuomarin antaman luvan jälkeen ohjaaja saa antaa noutokäskyn. Kielteisenä pidetään linnun vahingoittamista ja noudon tarpeetonta viivyttämistä, oma-aloitteista noutoa sekä kieltäytymistä noutamasta.
1.8 Paritoverin kunnioittaminen
Koira ei saa häiritä toista havaitsemaansa selkeästi seisovaa koiraa. Oma-aloitteinen, näköhavaintoon välittömästi perustuva paikalleen jäykistyminen eli säestys on erityinen ansio.
1.9 Yhteistyö
Tuomari arvostelee koiran ja ohjaajan yhteistyötä koko koesuorituksen ajan.
1.10 Metsästysinto
Metsästysinto kuvastuu koiran kaikessa työskentelyssä haun aikana ja sen pyrkiessä halukkaasti, sähköisesti ja tarmokkaasti linnuille.

2. Koiran sulkeminen kokeista

Koira suljettakoon kokeista, jos se
- toimii niin haluttomasti ja heikosti, ettei sitä voida arvostella
- vihaisuutensa takia osoittautuu haitalliseksi
- seuraa toistuvasti paritoveria tai muuten häiritsee tämän työskentelyä
- on tottelematon ja toimii jatkuvasti omin päin
- suotuisissa olosuhteissa toistuvasti karkottaa linnun sille seisomatta
- toistuvasti törmää lintuihin
- karkottaa tietoisesti linnun, jolle toinen koira seisoo
- seisoo useita kertoja tuloksettomasti
- toistuvasti käskyttä etenee seisonnalta niin, että lintu karkottuu
- ajaa takaa lintu- ja muuta riistaa
- kieltäytyy ajamasta käskystä tervettä lintua lentoon
- hätyyttää kotieläimiä tai poroja
- haukkuu toistuvasti haun aikana
- osoittaa paukku- tai riistapelkoa.

3. Palkitseminen

Palkitsemisessa on sen lisäksi, mitä kanakoirien metsästyskokeiden säännöissä ja näissä tuomarin ohjeissa kohdassa 1. on sanottu, otettava huomioon seuraavaa:
3.1 Nuorten luokka
Nuorten luokassa ei lintua pudoteta eikä vaadita noutoa.
3.2 Avoin luokka
Avoimessa luokassa on koiran ensimmäisen palkinnon saadakseen myös tehtävä täydellinen lintutyö, johon kuuluu linnun pudotus ja sen nouto. Metsäkokeessa ensimmäisen palkinnon voi saada myös kahdella (2) vastaavanlaatuisella lintutyöllä ja noudolla (1).
Toisen palkinnon saadakseen on koiralla oltava hyväksyttävä lintutyö ja nouto.
Kolmannen palkinnon saadakseen on koiralla oltava lintutyö ja sen on osoitettava olevansa metsästyskelpoinen.
3.3 Voittajaluokka
Voittajaluokan ensimmäiseen palkintoon ja sertifikaattiin on koiralle pyrittävä saamaan täydellinen lintutyö. Voittajaluokan kilvoittelussa viisi finaalin jäljellä olevaa koiraa eivät pääsääntöisesti enää menetä palkintoaan, vaan sijoittuvat suoritustensa mukaisesti 1., 2., 3., 4. tai 5. palkinnolle, kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että koiralla on kyseisessä kokeessa palkintoon oikeuttava lintutyö.

4. Yleisiä ohjeita

4.1 Tuomari arvostelee koiralle ansioksi ja viaksi vain sen, minkä hän itse tai hänen avukseen nimetty asiantunteva henkilö toteaa.
4.2 Kokeissa ampuu ohjaaja ja tarvittaessa tuomarin tai koetoimikunnan määräämä kanakoirametsästystä tunteva henkilö.
4.3 Hakuerän arvostelu päättyy laatuluokissa kytkemiseen ja kilpailuluokissa kytkemiskäskyyn.
4.4 Ohjaajan vaihtaminen kokeen aikana on sallittu vain tuomarin luvalla.
4.5 Hakuerän aikana ei koiralla saa olla kaulapantaa, mutta tuomari voi harkintansa mukaan koirien tunnistamiseksi määrätä käyttämään värillistä tunnusta.
4.6 Koiraa saa ohjata sanoin, vihellyksin ja käsimerkein.
4.7 Ohjaaja voi kokeessa kilpailuluokassa ohjata vain kahta koiraa.
4.8 Tuomari voi sulkea ohjaajan ja hänen koiransa pois kokeesta, jos ohjaaja ei noudata annettuja ohjeita, käyttää häiritsevästi pilliä tai huutoja huomautuksista huolimatta.
4.9 Kokeiden aikana on koira pidettävä kytkettynä ennen hakueräänsä ja sen jälkeen.
4.10 Tuomari voi sulkea myöhästyneen koiran pois kokeesta.